Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van overeenkomsten tot het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten door de verkoper (hierna: “de Verkoper”) aan de koper (hierna: ”de Koper”) (hierna: “Overeenkomst”), alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen de Verkoper en de Koper.

1.2 Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen gelden niet eventuele algemene voorwaarden van de Koper, ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden. Van deze algemene voorwaarden kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.

1.3 Indien op grond van deze algemene voorwaarden een kennisgeving ’schriftelijk’ dient te geschieden, kan deze kennisgeving eveneens op elektronische wijze (bijv. per telefax, e-mail etc.) geschieden. 

2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes, aanbiedingen, alsmede gegevens in prijscouranten, folders en dergelijke, zijn vrijblijvend, tenzij de Verkoper schriftelijk aan de Koper uitdrukkelijk anders heeft medegedeeld.

2.2 De Verkoper kan een vrijblijvende offerte of aanbieding binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen. Offertes en aanbiedingen zijn herroepelijk, ook indien een termijn voor aanvaarding is vermeld.

2.3 Een monster of model wordt slechts bij wijze van aanduiding aan de Koper getoond of verstrekt. Alleen monsters met geringe handelswaarde worden gratis verstrekt.

3 Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand indien en nadat de Verkoper een opdracht tot levering schriftelijk aan de Koper heeft bevestigd of (geheel of gedeeltelijk) tot levering is overgegaan, ofwel indien en nadat de Koper een schriftelijke offerte schriftelijk heeft geaccepteerd en de Verkoper deze niet heeft herroepen.

3.2 Indien de Verkoper tot levering overgaat van een opdracht van Koper tot levering in verschillende gedeelten, dan wordt de Overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste gedeeltelijke c.q. deellevering plaatsvindt.

4 Prijzen

4.1 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst de prijzen van materialen en grondstoffen, dan wel lonen, salarissen, sociale of overheidslasten, vrachten, wisselkoersen, assurantiepremies, in- en uitvoerrechten, of andere kostenbepalende factoren in binnen- en/of buitenland - door welke oorzaak dan ook - worden gewijzigd of die wijzigingen eerst dan ter kennis van de Verkoper komen, is de Verkoper bevoegd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van de eventuele ter zake bestaande wettelijke voorschriften. De Koper heeft het recht om ingeval van verhoging van de overeengekomen prijzen met meer dan 10% binnen drie maanden na het tot stand komen van de Overeenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks binnen 8 dagen na de datum waarop Verkoper aan Koper deze wijziging bekend heeft gemaakt. De Verkoper kan aan deze ontbindingsverklaring haar werking ontnemen door zich bereid te verklaren tegen de oorspronkelijke prijs te leveren.

4.2 De op de website genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW. In de winkelwagen wordt de BTW automatisch bij de bestelling opgeteld.

5 Levertermijn en levering

5.1 Indien een bepaalde levertijd is overeengekomen verbindt de Verkoper zich deze levertijd te realiseren zoveel als redelijkerwijs in zijn vermogen ligt. Verkoper verleent te dien aanzien evenwel geen garantie. Overschrijding van de oorspronkelijke levertijd - ongeacht de oorzaak daarvan - geeft Koper niet het recht ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen. Na afloop van de oorspronkelijke levertijd kan de Koper de Verkoper schriftelijk een nieuwe, redelijke, levertermijn aanzeggen. Voldoet de Verkoper toerekenbaar ook niet aan deze termijn, dan kan de Koper de Overeenkomst ontbinden, voor zover van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de Overeenkomst in stand blijft. Een eventuele schadevergoedingsvordering van de Koper in een dergelijke situatie is onderworpen aan artikel 9.

5.2 Ingeval levering op afroep is overeengekomen, dient de Koper de afroepen zodanig te stellen, dat binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst alle goederen volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere afroeptermijn wordt overeengekomen. Indien de Koper hiermede in gebreke blijft, is de Verkoper gerechtigd de nog resterende goederen aan de Koper aan te bieden en onmiddellijke betaling te vorderen, dan wel de Overeenkomst te ontbinden zonder dat sommatie of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist en aanspraak te maken op volledige vergoeding van alle door hem geleden schade.

5.3 Alleen de levering van magazijngoederen met factuurwaarde van meer dan EUR 200 exclusief omzetbelasting, inclusief verpakkingsmateriaal (met uitzondering van emballage waarvoor het gebruikelijk is afzonderlijk statiegeld in rekening te brengen) geschiedt franco huis Koper. Indien de Verkoper een magazijnorder tot een waarde van tenminste EUR 200 inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal niet in één zending kan versturen, dan moet levering van alle deelzendingen franco huis Koper plaatsvinden. Dit geldt evenwel niet voor artikelen, die extra aangemaakt worden of die de Verkoper niet als magazijngoederen aanhoudt.

5.4 Indien de Koper bij franco leveringen een speciale vervoersgelegenheid voorschrijft, komen de daaraan verbonden eventuele meerdere kosten voor rekening van de Koper.

5.5 Slechts indien de factuurwaarde van de te leveren goederen met een waarde van EUR 200 of meer (exclusief omzetbelasting, vrachtkosten etc.) bedraagt, geschiedt de levering gefrankeerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.6 Verzending geschiedt op een door de Verkoper te bepalen wijze. Bij niet franco zendingen behoort de Verkoper de goedkoopste vervoersgelegenheid te kiezen. Indien de Koper de voorkeur geeft aan een andere wijze van verzending, zijn de eventueel daaraan verbonden meerkosten voor rekening van de Koper. Oponthoud of vertraging van de verzending is niet voor rekening of risico van de Verkoper.

5.7 Op de Koper rust de verplichting de overeengekomen prestatie af te nemen. Alle extra kosten die voor de Verkoper ontstaan ten gevolge van niet of niet-tijdige afname door de Koper zijn voor diens rekening.

5.8 Het risico ter zake van verlies van of schade aan de te leveren goederen gaat op de Koper over vanaf het moment dat de goederen het magazijn verlaten, ongeacht of de transportkosten geheel of gedeeltelijk voor rekening van de Verkoper zijn.

6 Modellen/afbeeldingen

6.1 De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;

6.2 Is aan koper een model getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;

6.3 De door verkoper op verzoek van koper getoonde en verzonden modellen kunnen niet worden geretourneerd. Verkoper brengt de toegezonden modellen volledig bij koper in rekening tegen de cataloguswaarde, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

7 Overmacht

7.1 Indien de leverancier van wie de Verkoper de aan de Koper te leveren goederen betrekt, door welke oorzaak dan ook, anders dan een gebrek in een geleverd goed, geheel of ten dele zijn leveringsverplichtingen jegens de Verkoper niet correct of niet tijdig nakomt, dan geldt dit ten aanzien van de Koper in zijn relatie met de Verkoper als overmacht en is de Verkoper bij niet correcte of tijdige levering aan de Koper niet jegens de Koper aansprakelijk voor schade daaruit ontstaan.

7.2 Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de Overeenkomst door ieder der partijen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting 6 maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst bij aangetekende brief door ieder der partijen worden ontbonden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de Overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is voldaan, dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.

8 Reclames

8.1 Bij geconstateerde beschadiging aan de verpakking dient de Koper binnen 24 uur na ontvangst van de goederen daarvan melding te maken bij de Verkoper. Reclames ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken dienen binnen 7 werkdagen na feitelijke aflevering schriftelijk bij de Verkoper te worden ingediend. Reclamering ter zake van overige gebreken dient zo spoedig mogelijk schriftelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 4 weken na levering door de Verkoper voor zover ter zake geen andere termijn is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijnen vervallen alle vorderingsrechten ter zake.

8.2 Uitsluitend in geval van constatering en melding binnen de in het eerste lid gestelde termijnen en op de aldaar bedoelde wijze en mits de reclame aantoonbaar betrekking heeft op een aan de Verkoper toerekenbare tekortkoming, zal de Verkoper de betreffende tekortkoming opheffen door –naar keuze van de Verkoper– aanvullende levering, vervanging, herstel of terugneming tegen creditering van de Koper ter zake van de door hem verschuldigde prijs. Dit geldt niet voor extra aangemaakte goederen, deze worden niet teruggenomen.

8.3 Ieder recht op reclame vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn. Voor de toepassing van deze bepaling wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd. De Koper is niet gerechtigd goederen, waarover hij reclameert, zonder toestemming van de Verkoper terug te zenden.

9 Retourzendingen

9.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.2 Retourzendingen, welke door de Verkoper niet aanvaard zijn, ontheffen de Koper in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen.

9.3 Retourzendingen, die een gevolg zijn van foutieve bestelling door de Koper, worden na acceptatie door de Verkoper, gecrediteerd onder inhouding van 30% voor gemaakte kosten met een minimum van D 50 per geval. Dit geldt niet voor extra aangemaakte goederen, deze worden niet teruggenomen.

9.4 Retourzendingen reizen voor rekening van de Koper, behalve ingeval zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van de Verkoper.

10 Aansprakelijkeheid

10.1 Voor schade die de Koper in verband met de overeenkomst lijdt, is de Verkoper niet aansprakelijk tenzij de Koper aantoont dat deze schade het directe gevolg is van toerekenbaar tekortschieten of een onrechtmatige gedraging van de Verkoper. Onverminderd hetgeen in voorgaande bepalingen is gesteld omtrent de aansprakelijkheid van de Verkoper voor schade gelden de navolgende bepalingen.

10.2 De Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade die bestaat in schade aan zaken, andere dan de geleverde zaken, respectievelijk in letselschade. De aansprakelijkheid van de Verkoper zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het factuurbedrag exclusief BTW, verpakkingskosten, vrachtkosten etc. van die overeenkomst, of ingeval van een overeenkomst met overeengekomen deelleveringen, van dat deel van de overeenkomst, waarmee het schadegebeuren ten nauwste samenhangt, maar nimmer tot een bedrag hoger dan EUR 5.000,-

10.3 Voor alle overige schade, direct of indirect, daaronder begrepen het verloren gaan van informatie, winstderving, bedrijfsstagnatie of andere indirecte schade, waarvoor de Verkoper in deze algemene voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, is de Verkoper niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van de Verkoper.

10.4 De Koper vrijwaart de Verkoper te dezer zake tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade in verband met de door de Verkoper geleverde goederen of door hem verrichte werkzaamheden, voor zover deze schade niet krachtens de overeenkomst, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, voor rekening komt voorde Verkoper en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

10.5 Schade die niet ontdekt en gemeld wordt binnen 1 maanden na aflevering van de goederen of voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden, waarmee de schade rechtstreeks verband houdt, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

11 Betaling

11.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde leveringsdatum.

11.2In geval van te late betaling is de Koper zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag. Alle kosten, inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, veroorzaakt door of samenhangend met te late betaling, komen voor rekening van de Koper.

11.3 In geval van te late betaling is de Verkoper gerechtigd zijn verplichtingen op grond van de betreffende Overeenkomst op te schorten c.q. de met de Koper gesloten Overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk zonder sommatie of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de Koper volledige schadevergoeding te vorderen, onverminderd andere rechten die de Verkoper op grond van de Overeenkomst of de wet heeft.

11.4 Indien de Verkoper vóór of tijdens de uitvoering van een Overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt dat Koper in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is Verkoper gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren. De Verkoper behoudt zich bovendien steeds het recht voor (ook indien de koop op andere condities is afgesloten) de goederen onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te verlangen.

11.5 De Koper is slechts bevoegd tot verrekening met een tegenvordering voor zover deze ofwel uitdrukkelijk door de Verkoper is erkend ofwel in rechte onherroepelijk is vastgesteld

11.6 Indien de emballage in rekening wordt gebracht, dient deze tegelijk met de betaling van de hoofdsom als bedoeld in dit artikel voldaan te worden. Restitutie van hetgeen krachtens dit artikel aan emballage is betaald, vindt alleen plaats bij franco en ongeschonden inlevering op het terrein van de Verkoper binnen 3 maanden na de dag van inlevering. De beoordeling van de vraag of de emballage ongeschonden is teruggeleverd, ligt uitsluitend bij de Verkoper.

12 Beëindiging

12.1 Ingeval van (a) surséance van betaling, faillissement van de Koper of aanvrage van de Koper van het eigen faillissement, (b) ontbinding van de vennootschap van de Koper, (c) (besluit van de Koper tot) gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming van de Koper, (d) beslag op een belangrijk deel van het vermogen van de Koper, (e) het ook na een schriftelijke ingebrekestelling niet of niet volledig nakomen door de Koper van enige materiële contractuele verplichting jegens de Verkoper, (f) meer dan tweemaal niet tijdige betaling door koper binnen een periode van 4 maanden, worden alle bedragen welke de Koper uit hoofde van de Overeenkomst is verschuldigd direct geheel opeisbaar.

12.2 In de bedoelde gevallen is de Verkoper bovendien bevoegd alle Overeenkomsten met de Koper met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien de Koper niet binnen 3 kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek de door de Verkoper verlangde zekerheid heeft verschaft voor al hetgeen hij hem is verschuldigd en nog verschuldigd zal worden, onverminderd de overige rechten van de Verkoper.

13 Betalingskorting

13.1 Indien de Verkoper de Koper een betalingskorting toestaat, zal deze ten hoogste 1% bedragen en op voorwaarde zijn dat de betaling binnen veertien dagen na factuurdatum is ontvangen. De korting wordt berekend over het eindbedrag van de desbetreffende factuur exclusief de vracht- en verzekeringskosten en omzetbelasting en eventueel statiegeld. De termijn van veertien dagen wordt niet met zichtdagen verlengd.

14 Eigendomsvoorbehoud

14.1 Tot aan de algehele voldoening van de door de Koper aan de Verkoper verschuldigde betalingen ter zake van een tussen partijen tot stand gekomen Overeenkomst, behoudt de Verkoper de eigendom van alle door hem geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het hem toekomende, niets uitgezonderd; de Koper zal mitsdien de hem geleverde goederen betreffende deze Overeenkomst, zo lang geen algehele betaling van het Verkoper toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden, onder hypothecair verband brengen of anderszins bezwaren, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel dan ook uit zijn bedrijf brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is, in welk geval hij tot zodanig verkopen gerechtigd is, indien en voorzover de Koper jegens zijn afnemers contante betaling, deugdelijke zekerheid of een eigendomsvoorbehoud bedingt. Dit recht tot verkopen vervalt echter als de Verkoper de Koper dat recht na het verstrijken van een betalingstermijn ontzegt, of als de Koper in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.

14.2 Ingeval van enige niet-tijdige betaling is de Verkoper bevoegd de hem in eigendom toebehorende zaken terug te nemen, waartoe de Koper alle vereiste medewerking zal verlenen. Ingeval van niet-tijdige betaling is de Koper voorts gehouden de Verkoper op diens eerste verzoek andere, in voorkomend geval aanvullende, zekerheid te verlenen.

14.3 De Verkoper, ten aanzien van wie de Koper in de nakoming tekort is geschoten, heeft het recht deze tekortkoming in de nakoming te beschouwen als gepleegd ten opzichte van alle met de Verkoper lopende Overeenkomsten. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming heeft de Verkoper het recht al deze Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd andere rechten die Verkoper op grond van de Overeenkomst of de wet heeft.

15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en alle overige daarmee op enige wijze verband houdende rechtsbetrekking tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige Overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de Verkoper, tenzij Koper en Verkoper overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

16 Slotbepaling

16.1 Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen de Verkoper en de Koper. Indien en voor zover een bepaling uit deze algemene voorwaarden naar het oordeel van enige bevoegde instantie voor ongeldig of onuitvoerbaar wordt gehouden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen in redelijkheid onderhandelen en trachten tot overeenstemming te komen omtrent een uitvoerbare alternatieve bepaling die naar strekking de als ongeldige of onuitvoerbaar aangemerkte bepaling zoveel mogelijk benadert, teneinde de betreffende bepaling te vervangen.