9. Retourzendingen

9.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.2 Retourzendingen, welke door de Verkoper niet aanvaard zijn, ontheffen de Koper in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen.

9.3 Retourzendingen, die een gevolg zijn van foutieve bestelling door de Koper, worden na acceptatie door de Verkoper, gecrediteerd onder inhouding van 30% voor gemaakte kosten met een minimum van D 50 per geval. Dit geldt niet voor extra aangemaakte goederen, deze worden niet teruggenomen.

9.4 Retourzendingen reizen voor rekening van de Koper, behalve ingeval zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van de Verkoper.